Manifestation CGT, rue du Havre, Paris, 29 mai 1968